Znajdź pieniądze - Blog biznesowy

Uncategorized

Bezskuteczność warunkowego lub terminowego przeniesienia własności nieruchomości radzi adwokat Poznań

Ze względu na szczególne społeczno-gospodarcze znaczenie nieruchomości ustawodawca usiłuje nieustannie nadzorować wykonywanie własności. Dotyczy to również obrotu nieruchomościami. W pierwszym rzędzie zwraca intensywnie uwagę wykluczenie możliwości warunkowego lub terminowego przeniesienia własności nieruchomości. Według właściwego przepisu własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. Sformułowano takie ograniczenie, stosując się do postulatu przejrzystości stanu prawnego nieruchomości, dla uniknięcia niekorzystnych komplikacji (por. E. Drozd, Przeniesienie…, s. 54; J.St. Piątowski (w:) System…, s. 241). Zwracano uwagę, że „przeniesienie własności pod warunkiem powoduje, że nieruchomość ma równolegle dwóch właścicieli; w wypadku przeniesienia własności pod warunkiem zawieszającym zbywca jest właścicielem pod warunkiem rozwiązującym, a nabywca pod warunkiem zawieszającym; w wypadku przeniesienia prawnik Poznań własności pod warunkiem rozwiązującym – na odwrót. Podobnie wygląda sytuacja przy przeniesieniu własności na określony czas (termin końcowy) lub od określonego terminu począwszy (termin początkowy). Z faktu, że nieruchomość miałaby dwóch właścicieli wynikałyby pewne konsekwencje prawne. Każdy z tych właścicieli mógłby swym (warunkowym) prawem własności rozporządzać; każdy z nich mógłby wykonywać wszelkie czynności zmierzające do zachowania swego prawa (art. 91 k.c.). Komplikacje stąd wynikające niewątpliwie nie są korzystne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.” (zob. E. Drozd, Przeniesienie…, s. 53-54; por. także J. Wasilkowski, Prawo…, s. 162-163). Ogólna kancelaria Poznaniu formuła zastrzegająca, że własność nieruchomości „nie może być przeniesiona” pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu dotyczy każdego z dwóch wariantów (modeli) przeniesienia własności, a więc zarówno przeniesienia własności w trybie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności (art. 155 k.c.), jak też w trybie umowy przenoszącej własność zawartej dla wykonania uprzedniego zobowiązania (art. 156 k.c.). Należy więc generalnie baczyć, by w którymkolwiek wariancie oświadczenie woli „przeniesienie własności” nie następowało pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Zwróćmy uwagę, że według komentowanej normy prawnej nie może

Nastąpić pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu „przeniesienie własności” („własność nie może być przeniesiona”). Nie wyraził zaś ustawodawca generalniejszego zakazu zawierania warunkowych (terminowych) umów sprzedaży, zamiany, darowizny (itp.). Przeciwnie, podkreślił dalej (w § 2) możliwość zawierania prawnik Poznań warunkowych (terminowych) umów zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości. Niekiedy zaś, szczególnie dla honorowania cudzego prawa pierwokupu, nakazuje wręcz zawieranie umów warunkowych (art. 597 § 1 k.c.). W takim układzie nie wolno podważać obligacyjnej skuteczności zawartej umowy sprzedaży (zamiany, darowizny itp.). Spotykamy się tu jedynie z pierwszym przykładem zasygnalizowanego w art. 155 § 1 in fine k.c. wyłączenia skutku rozporządzającego umowy zobowiązującej (zob. E. Drozd, Przeniesienie…, s. 66). Wyłączenie skutku rozporządzającego nastąpiło poprzez przyjęcie konstrukcji „bezskuteczności” umowy w zakresie przeniesienia własności (ibidem, s. 67), wyrażonej słowami „własność nie może być przeniesiona”. Oczywiście bezskuteczna jest również (w drugim wariancie) warunkowa lub terminowa umowa przenosząca własność, zawarta dla wykonania uprzedniego zobowiązania. Trzeba adwokat Poznań dodać, że „w umowach czysto rzeczowych przeniesienie własności jest jedynym skutkiem, jaki umowa może wywołać. Bezskuteczność oznacza tu więc, że umowa nie wywoła żadnego skutku. Taki sam jest rezultat sankcji nieważności; umowa nieważna też żadnego skutku nie wywołuje (idzie oczywiście o skutki zamierzone). W odniesieniu do umów rzeczowych bezskuteczność oznacza więc tyle samo co nieważność.” (ibidem).

Warunkowe lub terminowe zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości

Skomentowano już powyżej przyczyny niedopuszczalności przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Obecnie wypada zaś stwierdzić, że brak z kolei merytorycznych przeszkód do zawierania warunkowych lub terminowych umów zobowiązujących do przeniesienia własności. Prawnik Poznań Toteż ustawodawca nie stosuje tu żadnych ograniczeń. Przeciwnie, sygnalizuje możliwość operowania konstrukcją warunku lub terminu przy umowach zobowiązujących (art. 157 § 2 in principio k.c.), dodając jedynie, że w takich przypadkach „do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności” (art. 157 § 2 in fine). Zawarcie warunkowej (terminowej) umowy sprzedaży nieruchomości (zamiany, darowizny itp.) powoduje automatycznie wyłączenie rozporządzającego skutku umowy (art. 157 § 1 w zw. z art. 155 § 1 in fine k.c.). Nie jest tu konieczne dosadne podkreślenie w treści umowy, po zastrzeżeniu warunku lub terminu, zobowiązującego (jedynie zobowiązującego) charakteru umowy. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości jest zawsze umową zobowiązującą, wymagającą późniejszego wykonania poprzez zawarcie umowy przenoszącej własność. Na marginesie trzeba zauważyć, że zastrzeżenie w umowie sprzedaży (zamiany, darowizny, itp.) umownego prawa odstąpienia od umowy również powoduje wyłączenie rozporządzającego skutku zawartej umowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy są identyczne jak skutki ziszczenia się warunku rozwiązującego (zob. E. Drozd, Przeniesienie…, s. 127-128; zob. także uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1994 r., III CZP 130/94, OSNC 1995, z. 3, poz. 42). Zatem adwokat Poznań umowa sprzedaży nieruchomości (zamiany, darowizny itp.) zawarta z dodatkowym zastrzeżeniem umownego prawa odstąpienia od umowy jest wyłącznie umową zobowiązującą.

Różne mogą być motywy zastrzegania warunku lub terminu.

Te istotne podmiotowo (accidentalia negotii) dodatkowe zastrzeżenia umowne zależą od indywidualnych motywów stron. Niekiedy wszakże niezbędne kancelaria Poznaniu jest zastrzeżenie warunku (zawieszającego) w obrocie nieruchomościami. Dotyczy to przypadków objętych prawem pierwokupu. Wiadomo bowiem, iż rzecz adwokat Poznań obciążona prawem pierwokupu może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony z tytułu pierwokupu nie wykona swego prawa (art. 597 § 1 k.c.). Rozważana umowa rodzi warunkowe lub terminowe zobowiązanie do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Będzie prawnik Poznań ono wymagać wykonania, gdyby ziścił się warunek zawieszający albo nie ziścił się warunek rozwiązujący. Podobnie będzie w przypadku nadejścia zastrzeżonego terminu początkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *